In vrijheid verbonden

In Vrijheid Verbonden

Foto: Abderahmane Chrifi (voorzitter Stichting UPLR) en Bikram Lalbahadoersing voorzitter stuurgroep In Vrijheid Verbonden

Op 15 mei – nota bene de twaalfde verjaardag van UPLR – werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met ‘IN VRIJHEID VERBONDEN’, het landelijk interreligieus platform dat zich sterk maakt voor goed samenleven en democratie. In Vrijheid Verbonden had het thema duurzaamheid en de visies daarop van religies en levensbeschouwingen voor haar jaarlijkse bijeenkomst geëntameerd. 

Koester de toekomst

Deze overeenkomst vormt in zekere zin een vervolg op de lezing die de schrijfster Eva Rovers hield voor ín vrijheid verbonden’ op 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg.  ‘Koester de toekomst – Een zinvol leven vandaag, dankzij de generaties van morgen’. Ze hield haar lezing in de vorm van een brief aan de bewoners van de toekomst. Ook werd er een bundel gepresenteerd met bijdragen over de vraag: wat zeggen religies en levensbeschouwingen over duurzaamheid? 

Samenwerking 

Samen gaan we in Utrecht een plan maken om duurzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt aansluiting gezocht met personen en organisaties die op dit terrein in onze stad al actief zijn  natuurlijk. Maar onze bijdrage zal zich vooral richten op de levensbeschouwelijke principes die mensen kunnen motiveren.  

Zo is er bijvoorbeeld het begrip rentmeesterschap. Veel religies leren dat de mens de aarde moet beheren als rentmeester, met de verantwoordelijkheid om de natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties.  Religies zoals het boeddhisme, hindoeïsme en inheemse spirituele tradities hebben een diep respect voor de natuur en benadrukken de onderlinge verbondenheid van alle levende wezens. Dit kan leiden tot een zorgzame houding ten opzichte van het milieu en de wens om de natuur te beschermen. 

Religieuze leerstellingen en ethische voorschriften kunnen duurzame gedragingen bevorderen. Denk aan de ‘gouden regel’ bijvoorbeeld (behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden) en de notie van naastenliefde kunnen leiden tot respect voor het welzijn van anderen, inclusief toekomstige generaties. Veel religieuze tradities moedigen aan tot eenvoudig leven en matiging van materiële behoeften. Door overconsumptie te verminderen en duurzaam gebruik van hulpbronnen te bevorderen, kunnen religieuze praktijken bijdragen aan de bevordering van duurzaamheid. 

Religieuze praktijken zoals meditatie, gebed en rituelen kunnen het bewustzijn vergroten van onze onderlinge verbondenheid met de natuur en het belang van duurzaamheid versterken. Dit kan mensen aanzetten tot actie voor het behoud van de aarde. 

Natuurlijk betekent dit niet dat alle gelovigen automatisch duurzaam handelen. De interpretatie en toepassing van religieuze leerstellingen kunnen variëren, en individuele overtuigingen en acties kunnen afwijken. Niettemin hebben religies vaak potentieel om mensen te inspireren en te mobiliseren voor duurzame praktijken en zorg voor het milieu. En daar willen we ons voor inzetten in Utrecht.